Vyberte si z 41 jazyků

Pomaturitní studium agličtiny. Pomaturitní studium Praha s přípravou na mezinárodně uznávané zkoušky

Jednoleté denní pomaturitní studium angličtiny  s přípravou na mezinárodně uznávané zkoušky – výuka v centru Prahy 1.

Výrazná akční sleva: 3 000,- Kč

Studujte u nás již za 25 990,- Kč na celý školní rok 2024/2025. Akční slevu 3 000,- Kč
obdržíte při přihlášení  a složení zálohy ve výši Kč 7000,- do předem určeného data.

Možnost studia dvou dalších jazyků (semestrální kurzy) dle vlastního výběru z našeho seznamu nabídnutých jazyků  zcela ZDARMA. 


Jazyková škola LINGUA SANDY s.r.o. je zařazena ve vyhlášce č. 19/2014 Sb.a v souladu s par.15 zákona č. 117/1995 Sb. a par.67 zákona 500/2004 Sb.ve znění pozdějších předpisů. Jedná se o zápis vzdělávacích institucí do seznamu vedeného pro účely státní sociální podpory a důchodového pojištění a o studiu v jednoletých kurzech cizích jazyků s denní výukou. Dříve vyhl.č. 252/2010 Sb. /položka č.124 , kterou byla novelizována vyhl. č. 322/2005 Sb. o dalším studiu, které je postaveno na úroveň studia na středních nebo vysokých školách/.

Studenti, kteří letos vykonají maturitní zkoušku ze všech předmětů,
získají STATUS STUDENTA 2024/2025.
Schváleno MŠMT ČR, získáte výhody jako při studiu na střední nebo vysoké škole.

Status studenta obdrží studenti, kteří vykonají v roce 2024 maturitní zkoušku ze všech předmětů. Do studia přijímáme jak čerstvé maturanty z roku 2024, tak dřívější absolventy středních škol, zájemce z veřejnosti a nově také zájemce bez maturity. 

V jazykových kurzech vyučují příjemní, vysokoškolsky vzdělaní učitelé s pedagogickým vzděláním, mnohaletou praxí a rodilí mluvčí mající vzdělání i zkušenosti s výukou jazyků v jazykových kurzech. Výuka jazyků probíhá v centru Prahy 1 v učebnách vybavených moderními audio-vizuálními pomůckami.

Cíle pomaturitního studia

Toto studium si klade za cíl aktivní zvládnutí studovaného jazyka zakončené úspěšným vykonáním příslušné mezinárodní zkoušky a rovněž ev. přijetí na studium na vysoké škole, získání závěrečného Certifikátu o absolvování pomaturitního studia s úrovní podle Evropského referenčního rámce.

Jednoleté pomaturitní studium jazyků umožňuje jeho frekventantům díky intenzivní časové dotaci /20 vyučovacích hodin týdně/ celkové zdokonalení znalostí cizího jazyka, konsolidaci poznatků, rozšíření slovní zásoby a gramatiky a v neposlední řadě rozvoj kompetencí v oblasti čtení, mluvení, psaní a poslechu. Překonáte jazykovou bariéru, zvládnete plynulý projev, vybudujete velmi širokou slovní zásobu, a tak můžete získat práci svých snů.

Slevy na pomaturitní studium

 • Akční sleva Kč 3 000,- při přihlášení a úhradě min. zálohy na školné ve výši Kč 7 000,- do předem určeného data (standardní školné 28 990,- Kč).
 • Přiveď kamaráda nebo kamarádku na pomaturitní studium a oba získáte slevu Kč 1 000,-.
 • 10% slev na učebnice a učební materiály.

Pomaturitní studium 2023/2024

Jednoletý intenzivní kurz jazyka

......jazykové kurzy nejen pro maturanty

 • Místo výuky jazyků:  v paláci YMCA , Na Poříčí 1041/12, Praha 1 v blízkosti Masarykova nádraží a metra náměstí Republiky.
 • Škola je uvedena ve vyhlášce  MŠMT ČR 19/2014 Sb.
 • Status studenta ve školním roce 2024/2025 pro studenty, kteří úspěšně odmaturují v roce 2024.
 • Období pomaturitního studia:  od září 2024 do června 2025.
 • Čas výuky jazyků:  pondělí až pátek 9.40 – 13.00 hodin.
 • Lektoři:  velmi kvalitní pedagogický tým v čele s předním českým didaktikem z Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy.
 • 20 vyučovacích hodin týdně.
 • Dodržujeme schválenou organizaci školního roku 2024/2025– dle pokynu MŠMT ČR.
 • Komunikativní způsob výuky.
 • Výuka v kurzech dle evropských jazykových standardů.
 • Úspěšnost studentů u mezinárodních zkoušek.
 • Přípravné jazykové kurzy na VŠ.
 • Kulturní společenské akce pro naše frekventanty.

Formy a metody výuky jazyků v jazykových kurzech

Pokud jde o formu výuky, tak je samozřejmostí, že v jazykových kurzech se využívá nejrůznějších forem práce: skupinové, párové, individuální, ale zařazena bude příležitostně i frontální výuka. Metody výuky jsou v souladu s nejnovějšími trendy a poznatky v didaktice cizích jazyků, kdy bývá zdůrazňován komunikativní přístup: po prezentaci je nové učivo procvičováno řízeně, pak samostatně. V následujících hodinách dochází k jeho konsolidaci, procvičování a opakování. Důraz je kladen na praktickou aplikaci a vedení studentů k samostatnosti.

Metody výuky jsou vedeny tak, aby byly rozvíjeny kompetence: čtení, poslech, mluvení a psaní. Což znamená, že se nutně bude pracovat s texty /z učebnic a internetu, z tisku/ a s audio nahrávkami /součást učebnic, autentické rozhlasové či televizní pořady, někdy dostupné také na internetu/. Rozvoj komunikativních kompetencí bude usnadněn kontaktem s rodilými mluvčími během výuky, rozvoj písemného projevu pak prostřednictvím psaní dopisů, emailů atd. Kromě učebnic a tabule se při výuce využívá magnetofonu, videa, DVD, CD, ale i internetu.

Na kvalitní přípravě koncepce pomaturitního studia se podílí i přední český didaktik působící na Karlově univerzitě. Výukové materiály navíc seznamují frekventanty s kulturně – politickým životem dané jazykové oblasti, její historií i geografií.


Proč pomaturitní studium s Lingua Sandy?

 • Jazykové vzdělávací centrum LINGUA SANDY vstoupilo do 30.roku působení ve vzdělávací sféře /dříve pouze jako fyzická osoba/ a je institucí zařazenou ve vyhlášce č. 19/2014 Sb.
 • Dodržujeme kodex kvality výuky a efektivní způsob vzdělávání.
 • Celkový rozsah: 680 hodin výuky – přednášky, jazykové semináře, konzultace s lektory, doplňkové diskusní semináře, závěrečné testy a přijímačky nanečisto, atd.
 • 50% našich studentů přichází na doporučení dřívějších absolventů naší JŠ.
 • Možnost studia 2 doplňkových jazyků (semestrální kurzy) v kombinaci k hlavnímu zvolenému jazyku ZDARMA. Výběr ze seznamu jazyků, který bude studentům předložen.
 • V případě, že přivedete kamaráda nebo kamarádku na pomaturitní studium, oba získáte slevu Kč 1 000,-.

Najdete si práci svých snů, získáte zkušenosti s pracovním pohovorem v cizím jazyce, poradíme Vám se sestavením zajímavého CV a motivačním dopisem. Kromě všeobecného jazyka se budete věnovat také obchodnímu jazyku  - psaní e-mailů, obchodních dopisů, telefonická komunikace s obchodními partnery a také s Vašimi kolegy, prezentaci výrobku nebo služby. Ve studovaném jazyce zvládnete hravě všechny běžné situace v pracovním životě.

Zvládnete vše, co budete potřebovat k nalezení zajímavé práce v zahraničí, poradíme a pomůžeme Vám k tomu, abyste byli úspěšní. Zlepšíte své jazykové schopnosti a zvýšíte svoji šanci studovat na tuzemské nebo zahraniční vysoké škole. Naši lektoři jsou připraveni Vám se vším pomoci.


Výhody pomaturitního studia vyplývajících ze statusu studenta

 • zdravotní pojištění hrazené státem – v hodnotě cca 27 000 Kč
 • sleva na dani z příjmu fyzických osob – v hodnotě cca 4 000 Kč
 • studentskou slevu na MHD v hodnotě až cca 3 500 Kč
 • studentská sleva na mimopražskou dopravu
 • pomoc se zajištěním ISIC karty - sleva při nákupu odborné literatury, při různých vstupech atd.

Pomoc se zajištěním studentského ubytování od Kč 6 000,- za lůžko viz www.studentske-ubytovani.cz, rádi Vám pomůžeme v případě problémů při zajištění ubytování a stravování.


Studijní materiály

Povinná literatura je k zakoupení se slevou 10%. V ceně školného jsou zahrnuty některé základní studijní materiály
/ v elektronické či tištěné podobě/

Nad rámec této výuky jsme naplánovali následující:

 • Využití autentických materiálů /novinové články, rozhlasové pořady, aj./
 • Sledování filmů v angličtině, poslechy rozhovorů, procházka po pamětihodnostech Prahy s anglickým výkladem, návštěva různých výstav s anglickým výkladem, návštěva divadelních představení v angličtině, atd.
 • Na základě dohody s frekventanty výlet do anglicky mluvící země.

Školné

Školné za hlavní jazyk můžete uhradit najednou nebo v několika splátkách. Nabízíme Vám velmi intenzivní jazykové studium /výuka od 9.40 – 13.00 hodin/ s přípravou na mezinárodně uznávané jazykové zkoušky - angličtina - KET, PET, FCE a CAE  Standardní roční výše školného činí 27 990,-.

Výrazná sleva: Kč 3 000,- . Studujte u nás již za 25 990,- na celý školní rok 2024/2025.
Akční slevu Kč 3 000,- obdržíte při přihlášení , závazné registraci 
a složení zálohy ve výši Kč 7000,- do předem určeného data.

Forma platby

V hotovosti v kanceláři školy nebo bankovním převodem na účet školy.


Zápis a testy

Neváhejte se urychleně zapsat, máte samozřejmě možnost vrácení školného
v případě dodatečného přijetí na státní VŠ.

V případě, že si máte zájem u nás rezervovat místo v pomaturitním jazykovém kurzu /hlásíte se na VŠ/, můžete si jej rezervovat prostřednictvím složení zálohy ve výši Kč 7000,-. Tato záloha Vám bude odečtena od školného. Pokud budete na základě řádného přijímacího řízení přijati na prezenční studium fakulty státní (VŠ), vrátíme Vám dle smlouvy zaplacenou zálohu nebo uhrazené školné.

Studenti, kteří budou pokračovat v pomaturitním studiu jazyků i  následujícím roce, obdrží učebnice na celý školní rok zdarma.

Přijímáme studenty bez přijímací zkoušky – píší pouze rozřazovací test, který je zdarma.

Veškeré zápisy a testy probíhají v JŠ LINGUA SANDY, Palác YMCA, Na Poříčí 12, Praha l, 6. patro, č. dveří 607 (poslední zvonek v 6. patře u vstupních dveří), po až čt 13.30 – 17.00 hodin.

 

Zpětná vazba od našich studentů

Akční slevy

Pro všechny kurzy při platbě
celé částky do 30.11.2022.

41 jazyků

Široká nabídka jazykový kurzů a služeb.

Flexibilita

Nabízíme jazykové kurzy na míru potřebám
našich studentů.

Certifikace

Je po úspěšném dokončení našeho studia
samozřejmostí.

Metodika

Propracovaná metodika výuky díky
kvalifikovaným pedagogům.

Nevíte si rady s výběrem kurzu? Neváhejte nás kontaktovat na níže uvedených kontaktech.

Lingua Sandy

Telefon: +420 224 816 269
(po-čt 13-18 hod.)
Mobil: +420 777 079 152
(mimo pracovní dobu)
E-mail: info@lingua-sandy.cz

IČO: 27397807
DIČ: CZ27397807

Učebny Lingua Sandy

Na Poříčí 12
110 00 Praha 1
Palác YMCA (6. patro, č. dveří 607)
ukázat na mapě

Truhlářská 22
110 00 Praha 1
1. a 3. patro
ukázat na mapě

Zápisy do kurzů

Zápisy do jazykových kurzů probíhají po celý rok.

Jsme zde pro Vás:
Po - Čt: 13:00 - 18:30

Na adrese jazykové školy Praha 1, Palác YMCA (6. patro, č. dveří 607), Na Poříčí 12.